නවක වදයෙන් වසා දැමුණු රුහුණු සරසවියේ පීඨ කිහිපයක් අද විවෘත වෙයි

8

නවක වදය හා තවත් ගැටුම් කිහිපයක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමුණු රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ වැල්ලමඩම පරිශ්‍රයේ පීඨ කිහිපයක් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අද[17] යළි විවෘත කෙරෙනවා.

ඒ අනුව විද්‍යා පීඨය , ධීවර හා සාගර විද්‍යා පීඨය , තාක්ෂණ පීඨය හා පශ්චාත් උපාධි පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

ඊට අමතරව ලබන 22 වනදා කළමණාකරණ හා මූල්‍ය පීඨයත් , ලබන 29 වනදා මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේත් අධ්‍යයන කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

සිසුන් හා රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින් කිහිප දෙනෙකු අතර ගැටුම්කාරී තත්වයක් උත්සන්නවීම හේතුවෙන් පසුගිය 10 වනදා රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ පීඨ කිහිපයක් තාවකාලිකව වසා දැමුණා.

Your Comments