දුර ගමන් සේවා බස් රථ නවත්වන ආපන ශාලා හා හෝටල් සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පරීක්ෂණයක්

22

දුරගමන් සේවා බස් රථ නවත්වන ආපන ශාලා හා හෝටල් සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීමට මගී ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය සැළසුම් කර තිබෙනවා.
රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා සඳහන් කළේ, මගී ජනතාවට සිදුවන අපහසුතා පිළිබඳ සැළකිල්ලට ගෙන මේ පියවර ගත් බවයි.
ඒ, අනුව සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් සඳහාම මගී පහසුකම් පිළිබඳව සොයා බැලීමට කළමනාකාරවරයෙක් පත් කරනු ඇති.

Your Comments