දිවයින පුරා සුරාසැල් 17 සිට 20 දක්වා වසා දැමේ

26

ජාතික වෙසක් උත්සවය හේතුවෙන් දිවයින පුරා සියලුම සුරාසැල් 17 වනදා සිට 20 වනදා දක්වා වසා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

 

Your Comments