දරුවන් ගැලරියෙන් අයින් කළ ‘ලන්සා සහ රන්ජන්ගේ අමුතු වචන ‘

55
අය වැය විවාදයේ අවසන් දිනයේ (05) ගම්පහ දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී නිමල් ලන්සා සහ රාජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක මහත්වරුන් අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් සිදු වුණා. ඒ අතරතුර පාර්ලිමේන්තු ගැලරියේ සිටින පාසල් දරුවන් ඉවත් කරන්නැයි සභාවෙන් ඉල්ලීම් ද ලැබුනා. පාසල් දරුවන් ගැලරියෙන් ඉවත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය පියවර ගත්තා. විවාදය රූපවාහිනිය (PEO TV) ඔස්සේ සජීවීව මහජනතාවට නරඹන්නට අවස්ථාව ලබා දී තිබුණත් විවාදයේ ඇතැම් වචන හැන්සාඩ් වාර්තාවෙන් ඉවත් කිරීමට සිදුවුණා. විවාදයේ අදාළ කොටස පාර්ලිමේන්තුව විසින් මාධ්‍යයට නිකුත් කෙරුනේද සංස්කරණය කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

Your Comments