තැපැල් වර්ජනය කල් යයි

13

තැපැල් වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් අද දින ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය සති දෙකකින් කල් දමා තිබෙනවා.
වැටුප් සහ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියේ ගැටළු පවතින බව පවසමින් තැපැල් වෘත්තිය සමිති මෙම වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයට අවතීරණ වීමට තීරණය කර තිබුණා.
අනතුරුව විෂය භාර අමාත්‍යවරයා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින් පසුව එය මෙලෙස තාවකාලිකව කල් දැමීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

Your Comments