තවත් ඇමතිවරයෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් දිවුරුම් දෙයි

102

තවත් අමාත්‍යවරයෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම්දී තිබෙනවා.  
නව කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු ලෙස දිවුරුම් දී ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රි එස්.බී. නාවින්න මහතායි. ඔහු සංස්කෘතික කටයුතු, අභ්‍යන්තර කටයුතු හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම්දී තිබෙනවා.
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන්නේ දෙමළ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රි එස්. වියාලේන්ද්‍රන් මහතායි. ඔහු ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන (නැගෙනහිර සංවර්ධන) නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසට දිවුරුම්දී තිබෙනවා.

Your Comments