ණය අර්බුදය අනාගත පරපුරට නැහැ – අගමැතිගෙන් සහතිකයක්

14

ණය අර්බුදය අනාගත පරපුරට විසදීමට ඉඩ නොතබන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළා.
ඒ සීතාවකපුර සංවර්ධන කටයුතු ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයට අද එක් වෙමින්.

Your Comments