ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වාර්තාගත අඩුවීමක්

21

2017 වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තාවීමේ අවම වීමක් පෙන්නුම් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව, මෙම වසරේ ගත වූ කාලය තුළ වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව පසුගිය වසරේ එම කාලය හා සැසඳීමේ දී සියයට 76ක අඩු වීමක්.

2017 වසරේ ජනවාරි මස සිට ජුලි මස දක්වා ඩෙංගු රෝගීන් එක් ලක්ෂ 28,077 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා.

මෙම වසරේ එම කාලය තුළ වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 30,786ක්.

ඩෙංගු මදුරු මර්දනය සඳහා දියත් කර ඇති වැඩසටහන් මෙම තත්ත්වයට හේතුවී ඇති ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.

Your Comments