ජාතික විගණන පනතට එකාබද්ධයේ සහාය

12

ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පතට පාර්ලිමේන්තුවේදී සහය පළ කරන බ ව ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ කඩිනමින් අදාළ පනත සම්මත කර ගත යුතු බවයි.

ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත ලබන සතියේ දී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments