ජාතික ජනබලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරියට

24

ජාතික ජන බලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මහත්මිය නම් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව අද දිනයේදී එය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත නිල වශයෙන් දැනුම් දීමට කටයුතු කරනු ඇති.
මේ අතර, වර්ථමාන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් නීතිමය අධ්‍යයනය කිරිමක් සිදුකළ යුතු බැවින් අපේ ජනබල පක්ෂය සඳහා හිමිවූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය ගැසට් නොකිරිමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

Your Comments