ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16 වැනිදා
නාම යෝජනා භාර ගැනීම ඔක්තෝබර් 7 වැනිදා

40

ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් මස 16 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත ජාතික මැතිවරණ කොමිසන් සභාව පවසනවා.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ අද (18) මැදියම් රැයේදී නිකුත් කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව නාම යෝජනා භාර ගැනීම ඔක්තෝබර් මස 07 වැනිදා සිදු කිරීමට නියමිත බවයි මැතිවරණ කොමිසන් සභාව පවසන්නේ.

Your Comments