ජනාධිපතිවරණට අදාළ මුද්‍රණ කටයුතු අදින් අවසන්

5

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ මුද්‍රණ කටයුතු වලින් සියයට 90 ක් පමණ අවසන් බව රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනි ගංගානී කල්පනා ලියනගේ මහත්මිය සඳහන් කළේ අද දිනය තුළ සමස්ත මුද්‍රණ කටයුතු අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

Your Comments