ජනපති රෝමයට ළගා වෙයි

36
ජනපති රෝමයට ළගා වෙයි

ජනපති රෝමයට ළගා වෙයි =========================== හයවන ලෝක වනාන්තර සතිය සැමරුම් සමුළුවට හා ලෝක වන සංරක්ෂණ කමිටුවේ 24 වන සැසිවාරය සදහා සහභාගිවීමට ඉතාලිය බලා පිටත්ව ගිය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ෆියුමිසිනෝ (Fiumicino) ගුවන් තොටුපොළෙන් රෝමය වෙත පැමිණුනා. ජනාධිපතිවරයා නවාතැන් ගන්නා හෝටලය වෙත පැමිණ සිටි ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති දයා පැල්පොල මහතා ඇතුළු තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරින් විසින් ජනාධිපතිවරයා මහත් හරසරින් පිළිගනු ලැබුවා.

Posted by News24 on Saturday, July 14, 2018

හයවන ලෝක වනාන්තර සතිය සැමරුම් සමුළුවට හා ලෝක වන සංරක්ෂණ කමිටුවේ 24 වන සැසිවාරය සදහා සහභාගිවීමට ඉතාලිය බලා පිටත්ව ගිය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ෆියුමිසිනෝ (Fiumicino) ගුවන් තොටුපොළෙන් රෝමය වෙත පැමිණුනා.

ජනාධිපතිවරයා නවාතැන් ගන්නා හෝටලය වෙත පැමිණ සිටි ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති දයා පැල්පොල මහතා ඇතුළු තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරින් විසින් ජනාධිපතිවරයා මහත් හරසරින් පිළිගනු ලැබුවා.

Your Comments