ජනපති ජාතිය ඇමතූ විශේෂ ප‍්‍රකාශය

107

ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජාතිය අමතා සිදුකරන විශේෂ ප්‍රකාශය

Posted by Maithripala Sirisena on Sunday, November 11, 2018

Your Comments