ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට නම් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ සංශෝධනයක්

36

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය සඳහා නම් ඇතුලත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ සංශෝධනයක් සිදුකිරීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි එක් ප්‍රාදේශ්‍රීය ලේකම් කොට්ඨාසයක නව ක්‍රමය යටතේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන යොමු කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.
ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ තොරතුරු ගෘහ මූලිකයා සම්පූර්ණ කිරිම වෙනුවට මීටපෙර ලියාපදිංචිවී සිටි පුද්ගලයන්ගේ නම් මුද්‍රණය කර ලබාදීම ද සිදුකෙරෙනවා.
ඒ අනුව අලුතින් ලේඛනයට ඇතුලත් වන අයගේ පමණක් නම් ගෘහ මූලිකයා සටහන් කිරීම සිදුවන බවයි මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ.

Your Comments