ග්‍රාමීය සහ වතු පාසල්වලට උපාධිධාරී ගුරුවරුන් බඳවාගැනීමට රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග අගය කළ යුතුයි

18

ග්‍රාමීය හා වතු පාසල් සඳහා උපාධිධාරී ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගය අගය කළ යුතු බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා පවසනවා.
පසුගිය රජය ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකිරීමෙන් එම ක්ෂේත්‍රය බිඳ වැටුණු බවයි මහින්ද ජයසිංහ මහතා මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ.

Your Comments