ගත වූ පැය 24ට මැතිවරණ පැමිණිලි 133ක්

6

ගත වූ පැය 24 තුළ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා, නීති උල්ලංඝනය කිරීම් ඇතුළු මැතිවරණ පැමිණිලි 133ක් ලැබී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඒ අනුව ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් සිදුවීම් 04 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 123 ක් ලැබී ඇති බව සඳහන්.

වෙනත් ආකාරයේ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් 06ක්ද කොමිසමට ලැබී තිබෙනවා.

ඒ අනුව පසුගිය 08 වැනිදා සිට මේ වනතෙක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි 1,618 ක් ලැබී ඇති බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේ.

Your Comments