කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ මාවතට පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව සකසා අවසන්

28

කොළඹ වාහන තදබදයට විසඳුමක් වශයෙන් යෝජිත කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ මාවත සඳහා වන පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව සකස් කිරීම අවසන් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව, කිලෝ මීටර 16 ක දිගින් හා නැවතුම් පොළ 16 කින් සමන්විත වන සේ අදාළ දුම්රිය මාර්ගය ඉදි කිරීමට නියමිතයි.
මාලඹේ ඩිපෝ අංගනයේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා මිනිත්තු 30 කින් ගමන් කිරීමට හැකි වන පරිදි අදාළ මාර්ගය සකස් කෙරෙනු ඇති.
ඊට අනුව කාර්ය බහුල වේලාවලදී මිනිත්තු 4 කට වරක් ද අනෙක් වේලාවලදී මිනිත්තු 10 කට වරක් ද නැවතුම් පොළකට දුම්රියක් පැමිණීමට නියමිතයි.
මෙම දුම්රිය මාර්ගය ඉදි කිරීම 2020 දී ආරම්භ කර 2024 මැද භාගය වන විට වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments