කෘතීමව ජලය ලබාගැනීමෙන් කඳුකරයේ ස්වභාවික ජල මූලාශ්‍ර අවධානමක

60

කෘතීම ක්‍රම මගින් මධ්‍යම කඳුකරයේ ජල මූලාශ්‍රවලින් අධික ලෙස ජලය ලබාගැනීම හේතුවෙන් එම ජල උල්පත් සිඳීයාමේ දැඩි අවධානමක් පවතින බව භූ විද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යාංශය පවසනවා.
ජ්‍යෙෂ්ඨ භූ විද්‍යාඥ ගාමිණි ජයතිස්ස මහතා කියා සිටියේ මධ්‍යම කඳුකරයේ ස්වභාවික ජල උල්පත් රැසකින් කෘතිම ක්‍රම මගින් ජලය ලබා ගන්නා බවට මේ වන විට අනාවරණ වී ඇති බවයි.

Your Comments