කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර සැකසීමට අයදුම්පත් 3500ක්

54

දිවයින පුරා කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර සකස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත් 3,500ක් පමණ ලැබී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය පවසනවා.
කෙසේ වෙතත්, දැනට පවතින ජල මූලාශ්‍ර සමඟ අලුතින් ඉදිකළ හැක්කේ කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර 75ක් පමණක් බවයි එම අධිකාරිය සඳහන් කළේ.
මේ වන විටත් රත්නපුර, කෑගල්ල, නුවරඑළිය ඇතුළු ප්‍රදේශවල කුඩා පරිමාණ පෞද්ගලික ජල විදුලි බලාගාර පවතිනවා.
එම කුඩා පරිමාන පෞද්ගලික ජල විදුලි බලාගාර වලින් සැලකිය යුතු මෙගවොට් ප්‍රමාණයක් ජාතික ජල විදුලි බල පද්ධතියට එක්වන බවයි ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය සඳහන් කළේ.
කෙසේ වෙතත් 2015 වර්ෂයෙන් පසු කිසිදු කුඩා පරිමාන ජල විදුලි බලාගාරයකට අවසර දී නැහැ.

Your Comments