කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කටුපොල් වගාව තහනම්

34

කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ කටුපොල් වගාව සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසනවා.

කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමට ඊයේ සහභාගි වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ.

ඊට අදාළ අධිකරණ නියෝගයක් ඉදිරි දින කිහිපයේදී ලබාගැනීමට නියමිතයි.

කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් කටුපොල් වගාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු‍ ක්‍රිියාමාර්ග ගැනීමට ද එම සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේදී පූර්ණ එකඟතාවයකට පැමිණි බව ද රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා කියා සිටියා.

Your Comments