කැළණිය, බියගම සහ වත්තලට හෙට දිනයේ පැය 18ක ජල කප්පාදුවක්

51

හදිසි අළුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් කැලණිය, වත්තල සහ බියගම ප්‍රදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවලට හෙට දිනයේ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.
ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 09.00 සිට සෙනසුරාදා අළුයම 03.00 දක්වා පැය 18 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.
කැලණිය ප්‍රදේශිය සභා බල ප්‍රදේශය, පෑලිගොඩ නගර සභා බල ප්‍රදේශය, වත්තල – මාබෝල නගර සභා බල ප්‍රදේශය සහ වත්තල යන ප්‍රදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවලට ඒ අනුව ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.
ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය පැවසුවේ බියගම ප්‍රදේශිය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් ගෝනවල පාර, මඟුරුවිල පාර, විජයරාම පාර සහ බොල්ලෑගල යන ප්‍රදේශවලට ද හෙට දිනයේ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි.

Your Comments