ක්‍රිකට් ජීවිතය කරගත් ගයාන් සේනානායකට එංගලන්තයේ දී සම්මාන

108

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කුමන රටක ක්‍රීඩා කළත් ඔවුන්ට සහාය දක්වමින් දිරිගැන්වීම් කරන ක්‍රීඩා ලෝලියෙකු වන ගයාන් සේනානායකට ගෞරව සම්මානයක් පිරිනැමීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

2019 Global Sports Fan Awards හි දී ගයාන් සේනානායකට රන් සම්මානය හිමි බවයි සඳහන් වන්නේ.

මේ අතර ඉන්දීය කණ්ඩායමේ “ටෙන්ඩුල්කාර් ෆෑන්” ලෙස හඳුන්වන සුදීර් කුමාර් චවුද්‍රි, පකිස්තානයේ Chacha Chicago ටද සම්මාන හිමිව තිබෙනවා.

ජීවිතය ක්‍රිකට් කර ගත් ගයාන් සේනානායකට එංගලන්තයෙන් සම්මාන

ජීවිතය ක්‍රිකට් කර ගත් ගයාන් සේනානායකට එංගලන්තයෙන් සම්මාන========================================================ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කුමන රටක ක්‍රීඩා කළත් ඔවුන්ට සහාය දක්වමින් දිරිගැන්වීම් කරන ක්‍රීඩා ලෝලියෙකු වන ගයාන් සේනානායකට ගෞරව සම්මානයක් පිරිනැමීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.2019 Global Sports Fan Awards හි දී ගයාන් සේනානායකට රන් සම්මානය හිමි බවයි සඳහන් වන්නේ. (Global Cricket Fan award _Manchester)මේ අතර ඉන්දීය කණ්ඩායමේ "ටෙන්ඩුල්කාර් ෆෑන්" ලෙස හඳුන්වන සුදීර් කුමාර් චවුද්‍රි, පකිස්තානයේ Chacha Chicago ටද සම්මාන හිමිව තිබෙනවා.

Posted by News24 on Friday, June 14, 2019

Your Comments