කර්මාන්තකරුවන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයින්ට ප්‍රමුඛස්ථානය දෙන යුගයක් ඉදිරියේදී බිහි කරනවා

7

මෙරට කර්මාන්තකරුවන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයින්ට ප්‍රමුඛස්ථානය ලබා දෙන යුගයක් ඉදිරියේ දී බිහි කරන බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

අම්පාර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව සදහන් කළා.

Your Comments