ඕලන්ද පාලමේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන ගාලු ජනතාවගෙන් චෝදනා

17

ගාල්ල පැරණි ඕලන්ද පාලම පුළුල් කිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් එහි පෞරාණික බව මෙන්ම එෛතිහාසික උරුමය ද විනාශ වන බවට ගාල්ල නගර වාසීන් චෝදනා කරනවා.
පෞරාණික භාවය ආරක්‍ෂා වන පරිදි සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමට පුරා විද්‍යා නිලධාරීන් අවධානය යොමු කර නොමැති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.
මෙරට ජනතාව භාවිත කරන පැරණිතම පාලම ලෙස වාර්තා වන ඕලන්ද පාලම පුළුල් කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල සිදු වනවා.
මංතීරු 4 කින් ඉදි කර ඇති ගාල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගාල්ල නගරයට සම්බන්ධ වන ස්ථානයේ පැරණි ඕලන්ද ඇලට ඉහළින් මෙම පාලම ස්ථාපිත කර ඇත්තේ 1768 වසරේ දී බවටයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.
ඒ අනුව, අදාල පාලමේ පෞරාණික භාවය ආරක්‍ෂා වන පරිදි එහි සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරන ලෙස ප්‍රදේශවාසීන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

Your Comments