එජාපය යනු පවුල්වාදය මත කටයුතු කරන පක්ෂයෙක් නෙවෙයි

15

එක්සත් ජාතික පක්ෂය යනු පවුල්වාදය මත කටයුතු කරන පක්ෂයක් නොව ජනතාවාදී පක්ෂයක් බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසනවා.
මහනුවර ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යරවයා ඒ බව සදහන් කළා.

Your Comments