එජාපය යනු පවුල්වාදය මත කටයුතු කරන පක්ෂයෙක් නෙවෙයි

8

එක්සත් ජාතික පක්ෂය යනු පවුල්වාදය මත කටයුතු කරන පක්ෂයක් නොව ජනතාවාදී පක්ෂයක් බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසනවා.
මහනුවර ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යරවයා ඒ බව සදහන් කළා.

Your Comments