උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන උමගේ කැණිම් කටයුතු අවසන්

14

උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන උමගේ කැණීම් කටයුතු අවසන් කළ බව එම ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය සුනිල් ද සිල්වා මහතා පවසනවා.

කිලෝමීටර 15.4 ක දිගකින් යුත් මෙම ප්‍රධාන උමං මාර්ගයට අමතරව අනෙකුත් උමං මාර්ගවල ද කැණීම් කටයුතු අවසන් බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

ඒ අනුව මේ වනවිට උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සියයට 95 ක් අවසන් බවද ව්‍යාපෘති අධක්ෂවරයා තවදුරටත් සඳහන් කළා.

Your Comments