උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීමේ කටයුතු අදියර 4ක් යටතේ – වයස් සීමාවත් ඉහළට

86

අදියර 4ක් යටතේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා රැකියා ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇති බව රජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා අර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසනවා.
ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානයක මහතා යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින්.

ආණ්ඩුව රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදෙන්නේ කවදාද? බඳවා ගැනීම සඳහා ගන්නා ක්‍රමවේදීය කුමක්ද? රැකියා ලබාදීමේදී ආණ්ඩුව පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධියක් ලබා ඇති උපාධිධාරියකු අභ්‍යන්තර බාහිර ලෙස වෙන් කර සැලකීමට උත්සාහ කරන්නේද? බඳවා ගැනීමේ 35 කිරීමේ හේතුවෙන් අසාධාරණයට ලක්වන උපාධිධාරීන් සඳහා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග කවරේද? සංවර්ධන නිලධාරි සේවා ව්‍යවස්ථාවේ බඳවා ගැනීම් වයස් සීමාව සංශෝධනයට පියවර ගන්නවාද? දැනට සිටින සියලු රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදිය යුතු බවට ආණ්ඩුව එකඟ වන්නේද? එසේ එකඟ වන්නේ නම් දින වකවානු සහිත කාල රාමුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සමත් වන්නේද?

ඊට පිළිතුරු ලබා දුන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා අදියර හතරකදී රැකියාගත කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකසා ඇත. එම නිසා එහි පළමු අදියර වශයෙන් ඉතා ඉක්මණින් රැකියා ලබාදීමට සංවර්ධන නිලධාරී සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව නිර්නායක පදනම් කරගෙන ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා සුදුසු උපාධිධාරීන් තෝරා ගනිමින් සිටියි. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකින් අභ්‍යන්තර ශිෂ්‍යයකු ශිෂ්‍යාවක ලෙස උපාධිය හැදෑරූ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අදහස් ඉදිරිපත් වී ඇත. මේ පිළිබඳ අවසන් තීරණය මීළඟ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගැනීමට නියමිතය.

මේ අතර රැකියා ලබාදීමේ දී බාහිර උපාධිධරීන් ඉවත් කිරීමක් සිදු නොකෙරෙන අතර, වයස් සීමාව අවුරුදු 45 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසන්නේ.

Your Comments