ඉන්දුනීසියාවේ භූ කම්පන තුනක්

59

ඉන්දුනීසියාවේ සුලවේසි දිවයින ආසන්නයේ භූ කම්පන කිහිපයක් සිදුව තිබෙනවා.

එක් භූ කම්පනයක්  ඒකක 5.2ක ප්‍රබලත්වයකින් යුක්ත බවයි අමෙරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පැවසුවේ.

ඊට අමතරව 4.6ක සහ 4.8ක කම්පන දෙකක් ද සිදුව තිබෙනවා.

Your Comments