ඉන්දුනීසියාවට 5.4ක භූ කම්පනයක්‌

26

ඉන්දුනීසියාවේ සුලවේසි දුපත ආශ්‍රීතව භූ කම්පනයක්‌ හටගෙන තිබෙනවා.

එහි විශාලත්වය ඒකක 5.4 ක් වූ බව එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය (USGS) නිවේදනය කළා.

පලු නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 129ක් පමණ ගිනිකොනදිග ප්‍රදේශයේ කිලෝමීටර් 10ක් පමණ ගැඹුරින් කම්පනය හටගෙන තිබෙනවා.

Your Comments