ආහාර අතින් අල්ලා අලෙවිය තහනම් කරයි

37

ආහාර ඍජුවම අතින් අල්ලා අලෙවි කිරීම මැයි මස පළමුවැනි දින සිට සපුරා තහනම් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර පාලන ඒකකය සඳහන් කරයි.

මීට අදාළව ඉදිරි මාස 03ක කාලය තුළ, ජනතාව, පාසල් දරුවන් දැනුවත් කරන ලෙසට පළාත් හා දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රා‘දේශීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට උපදෙස් පත්‍රිකා නිකුත් කළ බව එම ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක ජේ.කේ. ජයසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

මෙම නීතිය යටතේ මැයි පළමු දිනෙන් පසු ආහාර ඍජුවම අතින් අල්ලා අලෙවි කළ නොහැකියි.

Your Comments