ආවා කල්ලිය නමින් අත්පත්‍රිකා බෙදා හැරීම ගැන විශේෂ විමර්ශනයක්

43

ආවා කල්ලිය නමින් සටහන් කරමින් වව්නියාව නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක අත්පත්‍රිකා දමාගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.
වව්නියාව ආරක්ෂක අංශ පැවසුවේ වවුනියාව කුරුමන්කාඩුව, වෛරවපුලියන්කුලම, දුම්රියපොළ පාර, නුවර පාර ආදි ස්ථානවල අදාළ අත්පත්‍රිකා බෙදා හැර ඇති බවයි.
මුහුණ වසා ගනිමින් සිටින පිහියක් අතින්ගත් පුද්ගලයෙකුගේ රුව සහිත ආවා නමින් සඳහන් ජායාරූපයකින් යුතුව අදාළ අත්පත්‍රිකාව සකස් කර තිබෙනවා.
”අපි ජනතාවගේ ගැටළු වෙනුවෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක පෙනී සිටිනවා, අපි ජනතාවගේ විරෝධීන් නොවෙමු. යනුවෙන් ද එම අත්පත්‍රිකාවේ සදහන්ව පවතින බවයි පොලීසිය පැවසුවේ.
අදාළ අත්පත්‍රිකා බෙදා හැරිනු තිබු පුද්ගලයින් මේ වන විට පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

 

Your Comments