අරක්කු බෝතලයක මීල ඉහළට

61

දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරෙන අරක්කු බෝතලයක මිල රුපියල් 30ත් හා 40ත් අතර මිලකින් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කළ බව නිෂ්පාදන සමාගම් නිවේදනය කර සිටිනවා.

ඒ අනුව දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරෙන අරක්කුවලට මින් මාසයකට පමණ පෙර රජය ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්දක් පැනවීම හේතුවෙන් මෙසේ අරක්කු මිල ඉහළ නැංවීමට සිදුවූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

Your Comments