අයවැයට මහ ජනතා අදහස් භාර ගැනීම අදින් අවසන්

13

2019 අයවැය යෝජනාවලිය වෙනුවෙන් ජනතා අදහස් හා යෝජනා භාර ගැනීම අදින් අවසන් වනවා.
මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගිය ජනවාරි 24 වනදා සිට මෙම අදහස් ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනු ලැබුවා.
මෙවර අයවැය සකස් කිරීමේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, සංහිඳියාව සහ සංවර්ධනය යන තේමාව යටතේ ජනතා අභිලාෂයන් ඉටු කිරීම සදහා රජයේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමට අපේක්ෂිතයි.
මෙවර අයවැය ලබන මාර්තු 05 වනදා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Your Comments