අධීවේගී මාර්ගවල රිය ධාවනයට උපදෙස්

19

වර්ෂාව පවතින අවස්ථාවලදී අධිවේගී මාර්ගය භාවිත කිරීමේදී සැළකිලිමත් වන ලෙසට අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු හා සැළසුම් ඒකකය පවසනවා.
පැයට කිලෝමීටර 60 ක වේගය නොඉක්මවා තම රිය ධාවනය කරන ලෙසයි ඔවුන් රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.
එමෙන්ම නුවරඑළිය සහ බදුල්ල යන ප්‍රදේශවල පවතින අධික මීදුම් තත්ත්වය හේතුවෙන් රිය ධාවනයේදී සැළකිලිමත්වන ලෙසද පොලීසියද රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර සිටියා.

 

Your Comments