අතරමැදි ශ්‍රේණි පුරප්පාඩු ප්‍රසිද්ධ කිරීමෙන් සිසුන් 44568 දෙනෙකුට ජාතික පාසල්වලට ඇතුළත්වීමේ අවස්ථාව

21

ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශේණි පුරප්පාඩු ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමෙන් සිසුන් හතලිස්හතර දහස් පන්සිය හැට අට දෙනෙකුට එම පාසල්වලට ඇතුළත් වීමේ අවස්ථාව හිමිව තිබෙනවා.
ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවරට ජාතික පාසල්වල පවත්නා අතරමැදි ශේණි පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කළා.
ඒ ජාතික පාසල්වලට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම වඩාත් විධිමත්ව හා විනිවිද භාවයෙන් සිදුකිරීමේ අරමුණින්.
ඒ අනුව සිසුන් හතලිස් හතර දහස් පන්සිය හැට අට දෙනෙකුට ජාතික පාසල්වලට ඇතුලත් වීමට අවස්ථාව උදාවී තිබෙනවා.
සිංහල මාධ්‍ය සිසුන් විසිපන්දහස් හාරසිය දහනව දෙනෙකුට සහ දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන් දහනවදහස් එකසිය හතලිස් නව දෙනෙකුට මේ සදහා අයදුම් කළ හැකියි.
මීට අමතරව දිවයින පුරා පිහිටි ජාතික පාසල්වල 1, 5, 6 සහ 11 ශ්‍රේණි හැර අතරමැදි ශ්‍රේණිවල පවත්නා පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව සහ බදවාගැනීමේ ක්‍රමවේදය පසුගිය ජූලි මස තුන්වන දින ජාතික පුවත්පත් හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ප්‍රසිද්ධියට පත් කෙරුණා.
පුරප්පාඩු පවත්නා ඕනෑම ජාතික පාසලක් වෙත අයදුම්පත් යොමු කිරීමට මෙමගින් අවස්ථාව හිමිවනවා.

Your Comments