අගෝස්තුවේ සිට පලාලි ගුවන් තොට අභ්‍යන්තර වානිජ ගුවන් ගමන් සඳහා යොදාගැනීමට පියවර

41

ලබන අගොස්තු මාසයේ සිට පලාලි ගුවන් තොටුපල අභ්‍යන්තර වාණිජ්‍ය ගුවන් ගමන් සදහා යොදා ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
රත්මලාන ගුවන් තොටුපලේ සිට මත්තල, මඩකලපුව හා සීගිරිය යන ගමනාන්ත දක්වා ආරම්භ කිරීමට නියමිත ගුවන් ගමන් කටයුතු අතරට පළාලි ගුවන් තොටුපලද ගමනාන්තයක් ලෙස එක් කිරීමට පියවර ගනු ඇතී.
සංචාරක සහ වාණිජ්‍ය කටයුතු වෙනුවෙන් සහනදායී මිල ගණන් යටතේයි මෙම ගුවන් ගමන් සේවා ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ.

Your Comments