අගමැති මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වැඩ අරඹයි

11

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අද වැඩ භාර ගත්තා.
ඒ, මුදල් අමාත්‍යාංශයේදීයි.
අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන, බුද්ධ ශාසන, සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යවරයා ලෙස පසුගියදා දිව්රුම් දුන්නා.
එහිදී මහා සංඝරත්නයේ මෙන්ම අන්‍යාගමික නායකයින්ගේ ද අශිර්වාදය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට හිමි වුණා.

Your Comments