අගමැතිධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කළ විශේෂ ප්‍රකාශය

38

අගමැතිධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙමින් මහින්ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළා.
ඒ කොළඹ විජේරාම මාවත නිල නිවස පරිශ්‍රයේ සිට…..


Your Comments