ගුවන් යානයක තටුවේ ඇති මේ කොටසින් කෙරෙන්නේ මොනවාදැයි ඔබ දන්නවාද?

 09/29/2017 - 17:31
674 reads

ගුවන් යානයක ගමන් කර ඇත්නම්, යානාවේ තටුවේ තිබෙන මේ කුඩා කොක්ක ඔබ ඕනෑ තරම් දැක ඇති.

ඉන් සිදුවන්නේ කුමක් දැයි දන්නේ ඉතාම සීමිත පිරිසක්.

විශාල ගුවන් යානාවල මේ ලිවරය තරමක් විශාලව පවතින අයුරු  ද දක්නට ලැබෙනවා.

ඇත්තටම මෙය අවශ්‍ය වන්නේ හදිසි ගොඩබෑමකදී හෝ ජලයට ගොඩබෑමකදී පමණයි.

හදිසි ගොඩබෑමකදී වායු පඩිපෙල මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වනවා.

එය ගුවන් යානයක රඳවා තබා ගන්නේ මෙම කොක්ක හරහායි.

බොහෝ විට ප්ලාස්ටික් කඹයක්  මෙම කොක්ක හරහා යවා වායු පඩිපෙල යානයේ තටුවට සම්බන්ධ කිරීම ද සිදු කරනවා.

එම කඹයේ එල්ලී හඳිසි අවස්ථාවක බිමට බැසීමට ගොඩබිමේදී හෝ ජලයේදී මගීන්ට පුළුවන්.