වැඩිම පිරිසක් එකවර එක්වූ පැරෂුට් කරණම

 09/29/2017 - 14:41
56 reads

එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාව යානා වර්ග, ආයුධ, යුධෝපකරණ, උපකරණ සහ ගුවන් යානා උපකරණවල සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන තිබෙනවා.  
ඒ අනුව එරට  යුධ ගුවන් සේවය වේගයෙන් දියුණුවෙමින් පවතිනවා.
යුධ ගුවන් සේවයේ පැරෂුට් ප්‍රහාර බලගණයට ඒ අතරින් හිමිව ඇත්තේ ප්‍රධාන ස්ථානයක්.
පැරෂුට් ප්‍රහාර බලගණය ගුවන් හමුදාවන්හි ශක්තිය පෙන්වන්නක්.
මේ එහි තවත් අවස්ථාවක්.

ප්‍රදේශය - උතුරු කැරොලිනාවේ ෆෝට් බ්රැග් (Fort Bragg)
යානය C-17
කණ්ඩායම - එක්සත් ජනපද හමුදාවේ  82 වන හා 101 වනි ගුවන්යානා අංශය