බුදුන් වැදලා නිදා ගන්න පොඩ්ඩෝ

 08/12/2017 - 20:45
44 reads

දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයක කුඩා ළමුන් පිරිසක් නින්දට යාමට පෙර අගමානු කුල චාරිත්‍ර සිදු කරන ආකාරයක් පහත විඩියෝවෙන් දැක ගන්නට ලැබේ.