කඩේ කඩන්න පිස්තෝලයකුත් අරං ආපු හොරාට අන්තිමට වෙන දේ බලන්න

 06/19/2017 - 13:19
437 reads

කඩේ කඩන්න පිස්තෝලයකුත් අරං ආපු හොරාට අන්තිමට වෙන දේ බලන්න - හොඳ ආදර්ශයක් - හැබැයි පරිස්සමෙන්!