ගීතා ජෙනරේටර් ඉල්ලයි - විදුලිබල නියෝජ්‍ය ඇමති සූර්යය කෝෂ දෙයි - පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වෙයි

 06/10/2017 - 07:22

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.