කාසල්රී ජලාශයට මිරිගල් මත්ස්‍ය ඇසිත්තන් ලක්ෂයක්

 10/04/2017 - 15:52
43 reads

මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ජාතික ජල ජීවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් කාසල්රී ජලාශයට මිරිගල් මත්ස්‍ය ඇසිත්තන් ලක්‍ෂයක් මුදාහැර තිබෙනවා.

උඩවලව ජාතික ජලජීවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ පාලනය වන මත්ස්‍ය අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේ බෝ කරන ලද මිරිගල් මතස්‍ය ඇසිත්තන් මෙලෙස මුදාහැරි බවයි වාර්තා වන්නේ.

ජලජීවි වගාව සංවර්ධනය කිරීමට අමතරව වතුකරයේ ජනතාවට අඩු මිලට මිරිදිය මාළු ලබාදීම හා කාසල්රී ජලාශයේ ධීවරයන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් තිලාපි ඇතුළු මත්ස්‍ය පැටවුන් ලක්‍ෂ 3 ක් ද මුදාහැර තිබෙනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news