ඇස්බැස්ටෝස් තහනම සමග දේශීය උළු සඳහා SLS සහතිකය

 09/25/2017 - 13:03
43 reads

ඇස්බැස්ටෝස් නිෂ්පාදනය ලබන වසරේ සිට තහනම් කිරීමට රජය ගෙන ඇති පියවර හේතුවෙන් උළු කර්මාන්තය සඳහා පවතින ඉල්ලුම ඉහළ   යා හැකි බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
ඒ අනුව දේශීය උළු සඳහා එස්.එල්.එස්. ප්‍රමිති සහතිකය ලබාදීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවයි එම අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.
මෙය දේශීය උළු කර්මාන්තකරුවන්ගේ ආර්ථිකය ඉහළ යාමට හේතුවක් විය හැකි බව අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් සඳහන් කළා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news