කඩිනමින් බැංකු ණය ලබාදීමේ HDFC මධ්‍යස්ථානයක්

 08/04/2017 - 20:17
43 reads

කඩිනමින් බැංකු ණය ලබාදීමේ මධ්‍යස්ථානයක් එච්.ඩී.එෆ්.සී බැංකුව විසින් පසුගියදා කොළඹ, හයිඩ්පාර්ක් ප්‍රදේශයේදී විවෘත කරනු ලැබුවා.
මේ, එම අවස්ථාවට එක්වෙමින් අදහස් පළකළ එම බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරී උපාලි හෙට්ටිආරච්චි මහතා.

HDFC