කොළඹ කොටස් වෙළදපොළ මිල දර්ශකයේ වර්ධනයක්

 06/17/2017 - 14:59
5 reads

කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.
සමස්ත මිල දර්ශකය දිනය අවසානයේදී 6718ක් ලෙස සටහන් වී ඇති බව සඳහන්.
රුපියල් මිලියන 966ක පිරිවැටුමක් ද වාර්තා කර තිබෙනවා.