මෙරටට ඩොලර් මිලියන 2ක ප්‍රධානයක්

 06/11/2017 - 12:47
2 reads

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 02ක ප්‍රදානයක් මෙරටට හිමි ව තිබෙනවා.
පසුගිය දිනවල දිවයිනේ දිස්ත්‍රික් කිහිපයක් සඳහා බලපෑ අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්වූවන්ට සහන සැලසීමේ කටයුතු සඳහා එම මුදල් ලැබී ඇති බව සඳහන්.