සුදු සීනි වැඩි කළොත් දැඩි දඬුවම්

 06/10/2017 - 14:07
109 reads

සුදු සීනි වල මිල ඉහළ නංවන්නන්ට දැඩි දඬුවම් පමුණුවන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසනවා.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරි පනතේ 18/1 වගන්තිය යටතේ සුදු සීනි, නිශ්චිත භාණ්ඩයක් ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

ඒ හේතුවෙන්  සුදු සීනි මිල ඉහළ නැංවීම පනත උල්ලංඝණය කිරීමක් බවයි එම අධිකාරිය පෙන්වාදෙන්නේ.

එසේ සීනි මිල ඉහළ නංවන්නේ නම් ඒ සඳහා අධිකාරියේ පූර්ව ලිඛිත අවසරය ලබාගත යුතුයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ද දැනුවත් කර ඇති බව එම අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.